REGLEMENT BIJENSCHANSEN IMKERS GOOI & EEMLAND.

Algemeen.

Art. 1.1 Dit reglement is van toepassing op alle bijenschansen die beheerd worden door de vereniging ImkersGooi&Eemland.

Art. 1.2 In dit reglement wordt onder "deelnemer" verstaan, degene die lid is van de vereniging ImkersGooi&Eemland en voor één of meerdere bijenvolken ruimte op een  bijenschans heeft verkregen.

Art. 1.3 In dit reglement wordt onder "bestuur" verstaan, het bestuur van de vereniging ImkersGooi&Eemland.

Art. 1.4 Het bestuur ziet toe op naleving van dit reglement.

Doel.

Art. 2.1 Het doel van de bijenschansen is het bevorderen van bijenteelt door:

a. Het in ere herstellen en in stand houden van historische monumenten, waar in  Gooi- en Eemland vanouds bijenteelt werd beoefend;

b. De leden van de vereniging ImkersGooi&Eemland in de gelegenheid te stellen om in verenigingsverband bijenvolken te plaatsen op een bijenschans;

c. Het ondernemen van educatieve activiteiten door middel van het geven van cursussen, voorlichting en het houden van excursies.

Het beheer.

Art. 3.1 Het dagelijks beheer over de bijenschansen, met bergruimten en bijbehorend percelen berust bij het bestuur. Het bestuur laat zich bij de werkzaamheden op de schans bijstaan door leden van de vereniging.

Art. 3.2 Het bestuur benoemt voor elke schans een schansbeheerder voor een periode van 3 jaar. Daarna kan de schansbeheerder worden herbenoemd of wordt een nieuwe beheerder aangezocht. De schansbeheerder regelt, namens het bestuur, de dagelijkse gang van zaken op de schans. Deelnemers dienen aanwijzingen van de schansbeheerder onverwijld op te volgen.

 Art. 3.3 Het bestuur dient jaarlijks op de algemene ledenvergadering voor iedere schans een werkplan in voor de komende periode van één jaar, alsmede een begroting van de geraamde baten en lasten.

 Art. 3.4 Het bestuur, en namens hem de schansbeheerder, houdt een inventarislijst bij van de op de schansen aanwezige materialen en volken, die eigendom van de vereniging zijn.

Toegang.

 Art. 4.1 Alle leden van de afdeling hebben toegang tot de schansen. Het is de leden toegestaan introducees mee te nemen.

Art. 4.2 Het openen van kasten of korven en het behandelen van volken van andere deelnemers zonder uitdrukkelijke toestemming, anders dan in noodgevallen, is niet toegestaan. In geval van overtreding wordt de toegang tot de schansen ontzegd.

Plaatsing van volken.

Art. 5.1 Plaatsing van bijenvolken is uitsluitend toegestaan aan leden van de vereniging ImkersGooi&Eemland. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan het bestuur besluiten om het aantal (hoofd)volken per deelnemer aan een maximum te binden.

Bij een dreigende overbezetting van een schans kan het bestuur geen nieuwe deelnemers meer toelaten. Het bestuur zal een beperking van het aantal volken per deelnemer prioriteit geven boven een beperking van het aantal deelnemers.

Art. 5.2 Leden die op grond van het eerste lid van dit artikel niet als deelnemer zijn toegelaten, worden desgewenst op een wachtlijst geplaatst. Zodra de schansbezetting dit toestaat vindt toelating plaats op basis van de volgorde van aanmelding.

Art. 5.3 Plaatsing van volken mag alleen geschieden na verkregen toestemming van de schansbeheerder. De schansbeheerder wijst daarbij de plaats(en) aan. Bij het weghalen van de volken moet de schansbeheerder worden ingelicht. Deelnemers mogen hun volken niet buiten de aangewezen plaatsen neerzetten.

 Art. 5.4 De kasten of korven moeten in goede staat verkeren. De kasten of korven moeten voorzien zijn van naam, adres en telefoonnummer van de eigenaar. Ondeugdelijke kasten of korven moeten, na aanzegging door het bestuur worden gerepareerd c.q. worden verwijderd.

 Art. 5.5 De teelt van bijzondere bijenrassen op de schans is alleen toegestaan na verkregen toestemming van het bestuur. Het bestuur bepaalt of bijenvolken tot bijzondere rassen gerekend moeten worden.

 Art. 5.6 De deelnemers dienen na het verlaten van de schans geen materialen achter te laten.

 Art. 5.7 Aanwijzingen van de schansbeheerders of bestuursleden dienen door de deelnemers te worden opgevolgd.

 Art. 5.8 Het bestuur heeft het recht volken voor plaatsing te weigeren en/of eventueel te verwijderen.

 Art. 5.9 De vereniging behoudt zich het recht voor om aan de deelnemers een financiële bijdrage te vragen voor schansonderhoud. De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld.

 Zwermen.

 Art. 6.1 Zwermen die op of bij de bijenschans zijn aangevlogen zijn eigendom van de imker uit wiens kast of korf de zwerm stamt, echter slechts zolang de betreffende imker zich bij zijn zwerm bevindt of de zwerm behoorlijk heeft gewaarmerkt. Bij het scheppen van zwermen mogen geen vernielingen aan bomen of struiken op de schans of de nabije omgeving worden aangebracht.

Art. 6.2 Zwermen op het terrein van de schansen, waarvan de eigenaar niet bekend is, behoren aan de vinder.

Art. 6.3 Het bestuur zal niet bevolkte kasten of korven, die als zwermlokkers zouden kunnen worden beschouwd, verwijderen en de eigenaar, indien bekend, hiervan in kennis stellen.

Verzorging van de volken.

Art 7.1 De eigenaren/deelnemers dienen hun volken goed te verzorgen. Deelnemers dienen daarom minimaal in het bezit te zijn van het diploma behorende bij de basiscursus bijenhouden of zich in te schrijven voor de eerstvolgende basiscursus en deze opleiding te volgen. Gedurende de periode dat een deelnemer het vereiste diploma nog niet heeft behaald, mag hij/zij uitsluitend onder begeleiding van een, door het bestuur aangewezen mentor, op de schans bijen houden. In bijzondere gevallen kan het bestuur hiervoor ontheffing verlenen.

Art 7.2 Wanneer een volk van ziekte wordt verdacht, moet dit onmiddellijk aan het bestuur worden gemeld. Het bestuur zal in overleg met de eigenaar over de te nemen maatregelen beslissen. Indien dit overleg niet tot overeenstemming leidt, is het bestuur bevoegd zelfstandig maatregelen te nemen.

 Art. 7.3 Het bestuur is bevoegd om een tijdstip of periode te bepalen, waarop verplichte behandeling van de volken tegen bepaalde (bijen)ziekte(n) dient plaats te vinden. Tevens kan het bestuur de bestrijdingsmethode c.q. het aan te wenden bestrijdingsmiddel vaststellen. Alleen wettelijk in Nederland toegelaten middelen mogen worden gebruikt.

Schansonderhoud.

Art. 8.1 De leden die volken op de schans hebben geplaatst zijn verplicht mee te werken aan het onderhoud van de schans en de verzorging van de afdelingsvolken. Zo nodig helpen zij bij het vervoer van de afdelingsvolken. De schansbeheerder maakt hiertoe een onderhoudsplan en een planning.

Art. 8.2 De werkzaamheden worden door het bestuur c.q. de schansbeheerders in overleg met de betrokkenen geregeld.

Art. 8.3 Onderhoudswerkzaamheden aan het terrein of aan de opstallen mogen slechts in overleg met het bestuur worden uitgevoerd.

Aansprakelijkheid.

Art. 9.1 Het betreden van de schans door deelnemers, introducees of publiek is geheel voor eigen risico. Het bestuur kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die wordt geleden als gevolg van het betreden van de schans.

Art. 9.2 Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, in welke vorm dan ook, die wordt geleden in verband met deelname aan activiteiten met betrekking tot de bijenschans en/of de plaatsing van bijenvolken.

Verzekering.

Art. 10.1 Deelnemers zijn verplicht om een WA-verzekering af te sluiten.

Geschillen.

Art. 11.1 Geschillen voortvloeiende uit dit reglement, dan wel zaken die daarin niet zijn geregeld, worden beslist door het bestuur van de vereniging ImkersGooi&Eemland, na de betrokkene(n) te hebben gehoord.

Wijziging

Art. 12.1 Dit reglement kan slechts worden gewijzigd op een daartoe belegde ledenvergadering met twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen.

Vastgesteld te Blaricum, d.d. 15-11-2018.

Het Bestuur van de Stichting Bijenfonds Blaricum en Omstreken.

EEN TUIN VOL MOOIS !

blauwe druifje

Bij-vriendelijke bloemen maken van uw tuin een feest!

Kijk hier.

BLOEMRIJK GRASLAND!

Bloemrijk grasland1

Wij beheren
een akker aan de
Steeglandseweg.

DE BIJ EN WIJ.

Biodiversiteit 1Help de Bijen!